Avís legal

AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

El titular del lloc web i de tots els subdominis i directoris inclosos en aquest (d’ara endavant conjuntament denominats com el lloc web) i la prestadora dels serveis de la societat de la informació a través d’aquesta és:

MIROTECH PROJECTS SL
Avinguda Onze de Setembre, 4. 08750. Molins de Rei
C.I.F.: B66186602

D’ara endavant, Mirotech.

Podeu contactar de forma directa i efectiva amb Mirotech a l’adreça de correu electrònic: info@mirotechsl.com.

2. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

El lloc web té com a finalitat servir de pàgina corporativa de Mirotech, amb la finalitat de promocionar les seves activitats i iniciatives i proporcionar informació rellevant relacionada amb els seus serveis. 

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

Qualsevol usuari pot accedir al lloc web i a la informació que conté. Amb l’accés al lloc web declara ser major d’edat i estar facultat de la capacitat legal suficient per vincular-se als termes i condicions que posem a la vostra disposició, i que ho fas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Si no esteu d’acord amb el contingut d’aquests termes d’ús, heu d’abandonar el lloc web.

3.1 Formulari de contacte

Podeu contactar amb Mirotech a través del formulari de contacte, facilitant les dades que se sol·liciten, havent llegit, i en cas d’estar conforme acceptar el tractament de les dades de l’interessat conforme al que preveu la nostra Política de Privadesa.

Us recordem que vostè serà l’únic responsable que les dades que ens faciliteu estiguin actualitzades i siguin completes, exactes i veraces.

3.2. Ús adequat del Lloc Web

Amb l’accés i la utilització del lloc web vostè s’obliga en tot moment a fer un ús adequat dels recursos que posem a la seva disposició, conforme al que preveuen aquests termes d’ús i respectant en tot moment la moral, l’ordre públic, els bons costums i la legalitat vigent, sense perjudicar Mirotech, ni cap tercer, per la qual cosa no utilitzarà aquests recursos per incórrer en activitats il·lícites, contràries a la bona fe o a l’ordre públic; no provocarà danys als sistemes físics i lògics de Mirotech, dels seus proveïdors o de terceres persones i no introduirà o difondrà a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptible de provocar danys a Mirotech o a tercers.

3.3. Participació de l’usuari

En el cas que a través de qualsevol de les pàgines del lloc web se’n permeti la participació, mitjançant la realització de comentaris o la generació de continguts, queda absolutament prohibit difondre continguts o propaganda de caràcter il·lícit, racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme, atemptatori contra els drets humans, o que incitin a l’odi, vulnerin la dignitat de la persona, o siguin de caràcter injuriós, calumniós o contra l’ordre o la seguretat pública.

Mirotech es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o continguts, que incompleixin el que s’ha exposat anteriorment o que no resultessin adequats per a la seva publicació al lloc web.

En qualsevol cas, Mirotech no serà responsable de les opinions abocades o dels continguts publicats pels usuaris a través dels fòrums, xats, bloc o altres eines de participació que es puguin crear, llevat del que preveu la normativa aplicable. 

4. RESPONSABILITAT

4.1. Funcionament de la Web

Mirotech no pot garantir que no es produeixin interrupcions o errors en l’accés al lloc web. No obstant això, hi ha el ferm compromís, tan bon punt tinguem coneixement d’aquestes incidències, de dur a terme totes les actuacions adreçades al seu restabliment o reparació, llevat de la concurrència de causes alienes a la nostra voluntat que ho impossibilitin o en dificultin l’execució.

4.2. Exoneració de responsabilitat

Mirotech no assumirà cap responsabilitat pels documents o fitxers emmagatzemats en el vostre sistema, com a conseqüència de la presència de virus al terminal que utilitzeu per a la connexió als serveis i continguts del lloc web o de l’ús de versions no actualitzades d’un navegador o de un mal funcionament d’aquest. 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

5.1. Continguts del Lloc Web

La totalitat dels elements i/o continguts publicats al lloc web han estat creats per Mirotech o aquesta disposa de les corresponents llicències i/o autoritzacions per al seu ús.

Per tant, tots aquests elements i/o continguts (com ara: imatges, àudio, vídeo, programari o textos; marques i/o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, aplicacions necessàries per al seu funcionament, accés i ús, etc.). ) i els drets que es poden ostentar sobre aquests, són de titularitat exclusiva de Mirotech o dels que ostentin aquests drets.

Queden totalment prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública – inclosa la seva modalitat de posada a disposició – i la transformació, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Mirotech.

En cas de realitzar qualsevol de les accions prohibides anteriorment assenyalades, s’estaran vulnerant aquests drets exclusius de propietat intel·lectual i/o industrial que li corresponen a Mirotech. Per tant, es compromet a respectar aquests drets, abstenint-se a més de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Mirotech.

5.2. Continguts generats per l’usuari

Amb l’acceptació dels presents termes d’ús, concedeix a Mirotech una llicència tan àmplia, com en dret es requereixi, per a la publicació de les aportacions que faci als diferents serveis de participació establerts al lloc web o als perfils en xarxes socials de Mirotech.

Queda absolutament prohibit que pugi al lloc web, comparteixi o faci qualsevol altre tipus d’ús de continguts protegits legalment sense estar autoritzat, tant per la legislació relativa a la propietat intel·lectual, a la propietat industrial o per qualsevol altra que, si escau , resulti aplicable.

Mirotech ofereix la possibilitat de denunciar qualsevol classe de vulneració dels drets per qualsevol usuari o tercer per la introducció d’un determinat contingut al lloc web, comunicant aquesta circumstància a Mirotech, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@mirotechsl.com

6. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

6.1. Enllaços des d’altres llocs web

Aquests termes d’ús es regiran per la legislació espanyola.

Si voleu establir un enllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web de Mirotech s’haurà de sotmetre a les condicions següents:

  • No es permet, la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web, ni l’establiment de deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el lloc web sense comptar amb prèvia autorització expressa i per escrit.
  • No es farà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web, ni sobre els serveis o continguts d’aquest. Excepte aquells signes que formin part de l’enllaç, la pàgina web on s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Mirotech, llevat d’autorització expressa d’aquesta.
  • L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de cap relació entre Mirotech i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de Mirotech dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
  • Mirotech no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

6.2. Enllaços cap a altres webs

El lloc web de Mirotech pot posar a disposició de l’usuari enllaços cap a altres llocs web gestionats i controlats per tercers, amb la funció exclusiva de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es pugui considerar que Mirotech comercialitza, dirigeix, controla o fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles a aquests llocs web.

Mirotech no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels continguts, informacions, comunicacions, opinions o serveis enllaçats des d’aquests llocs webs no gestionats per Mirotech i que resultin accessibles a través del web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. 

7. INCOMPLIMENT. DRET D’EXCLUSIÓ

Qualsevol incompliment dels presents termes d’ús serà susceptible de ser perseguit, així com qualsevol ús indegut de la web, Mirotech podrà exercitar totes les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims interessos. Mirotech es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes d’ús. 

8. MODIFICACIÓ DELS PRESENTS TERMES

Mirotech podrà modificar en qualsevol moment els termes aquí determinats, sent degudament publicats com apareixen aquí. La vigència dels termes d’ús esmentats anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades. 

9. LLEI APLICABLE

Aquests termes d’ús es regiran per la legislació espanyola.